แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมและตรวจติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขียนโดย Super User 26
งานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 28
สัมมนาแนวทางการใช้และแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เขียนโดย Super User 14
ตรวจสอบฟาร์มไก่เนื้อ พีพีฟาร์ม เขียนโดย Super User 16
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เขียนโดย Super User 20
ประชุมกับผู้ตรวจราชการ ฯ นายคมสัน จำรูญพงษ์ เพื่อตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 20
งาน “โครงการแปรรูปผลสับปะรดสดเป็นอาหารสัตว์ เพื่อแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด” เขียนโดย Super User 25
ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานตามนโยบายเชิงบูรณาการระหว่างกองแผนงาน/ส่วนยุทธศาสตร์/กลุ่มยุทธศาสตร์ เขียนโดย Super User 21
ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และติดตามความก้าวหน้าของระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน เขียนโดย Super User 19
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบูรพา ครั้งที่1 เขียนโดย Super User 12