แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจติดตามการปลดไก่พันธุ์ไข่ กรณีพิเศษ เขียนโดย Super User 11
ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร ฯ เขียนโดย Super User 10
ตรวจติดตามระบบ GMP โรงฆ่าสุกร เขียนโดย Super User 8
ประชุมพร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 3 และ 9 เขียนโดย Super User 28
ประชุมสัมมนาชี้แจ้งโครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ และ การบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เขียนโดย Super User 24
ประชุมติดตามโครงการตามแผนของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 12
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ เขียนโดย Super User 16
ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน บริษัทบางคล้าพัฒนา จำกัด เขียนโดย Super User 50
ลงพื้นที่ตรวจสถานกักกันสัตว์(โค) โครงการโคบาลบูรพา เขียนโดย Super User 11
พิธีปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เขียนโดย Super User 14