แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงาน CNCA และ AQSIQ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขียนโดย Super User 21
ลงดูพื้นที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เขียนโดย Super User 42
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย Super User 23
ลงดูพื้นที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 20
ประชุมการสุ่มสำรวจซ้ำทะเบียนเกษตรกรผุ้เลี้ยงสัตว์ เขียนโดย Super User 20
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 11/2560 และการประชุมผ่านระบบ Web Conference “เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เขียนโดย Super User 38
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 เขียนโดย Super User 43
ประชุมตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 เขียนโดย Super User 30
ติดตามการเตรียมความพร้อมแปลงต้นแบบและคอกโคประชารัฐ รวมทั้งโครงการโคบาลบูรพา ในพื้นที่ สปก.แปลงใหญ่ เขียนโดย Super User 48
เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/59 เขียนโดย Super User 35