แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 เขียนโดย Super User 43
ประชุมกับคณะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย Super User 44
ติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่สปก.แปลงยึดคืน No 2879 จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย Super User 47
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เขียนโดย Super User 46
ประเมินหน่วยงาน/บุคลากรที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (จ.ปราจีนบุรี-นครนายก) เขียนโดย Super User 41
ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส และสัมภาษณ์ข้าราชการ พนักงานราชการในโครงการคนดีศรีเขต 2 (ชลบุรี) เขียนโดย Super User 57
ดูงานแปลงใหญ่แพะเนื้อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เขียนโดย Super User 46
ประชุมสัมมนาเพื่อประชาพิจารณ์งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคัดเลือกและสภาพการเลี้ยงดูกระบือปลักของเกษตรในภาคตะวันออก เขียนโดย Super User 36
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย Super User 36
การนำเสนอการทำโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Power Point เขียนโดย Super User 44