แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจรับรองสถานที่เพื่อขึ้นบัญชีเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย เขียนโดย Super User 25
ตรวจรับรองระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระบบคอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มไก่พันธุ์ เขียนโดย Super User 17
ออกหน่วยทำหมันเคลื่อนที่และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เขียนโดย Super User 22
ประชุมให้คำแนะนำการตรวจมาตรฐานฟาร์มโคนมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นและได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการตรวจมาตรฐานฟาร์มโคนม เขียนโดย Super User 21
ตรวจต่ออายุเพื่อการใช้งานการเคลื่อนย้ายอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ จำนวน 1 แห่ง เขียนโดย Super User 18
ประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 และเป็นกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อไทย เขียนโดย Super User 24
ตรวจต่ออายุเพื่อการใช้งานการเคลื่อนย้ายอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ จำนวน 3 แห่ง เขียนโดย Super User 19
ประชุมหัวหน้าส่วนฯ เขต 2 เขียนโดย Super User 46
ประชุม เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป เขียนโดย Super User 29
เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในโรคในสัตว์ที่สำคัญและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับเกษตรกร เขียนโดย Super User 11