แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผ่าตัดทำหมันในโครงการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราดประจำปี 2561 ภายใต้แผนยุทธศาตร์ สัตว์ปลอดโรค ปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เขียนโดย Super User 21
ประชุมทางไกล (Web Conference) เรื่องการมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กับส่วนภูมิภาค เขียนโดย Super User 14
ประชุมกับผู้ตรวจราชการ ฯ เขียนโดย Super User 13
ประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 2 เขียนโดย Super User 15
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในการเลี้ยงสัตว์ เขียนโดย Super User 11
ประชุมวิชาการ "ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์" เขียนโดย Super User 10
ตรวจติดตามการปลดไก่พันธุ์ไข่ กรณีพิเศษ เขียนโดย Super User 17
ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร ฯ เขียนโดย Super User 18
ตรวจติดตามระบบ GMP โรงฆ่าสุกร เขียนโดย Super User 11
ประชุมพร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 3 และ 9 เขียนโดย Super User 35