แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมพิธีเปิดโครงการหลักสูตร การปฎิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศสำหรับผู้ประกอบการประเภทสุกร เขียนโดย Super User 37
ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 38
ลงดูพื้นที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 50
ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3,9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย Super User 36
ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฎิบัติงานในเรื่องระบบฐานข้อมูลทุกด้าน จ.ฉะเชิงเทรา เขียนโดย Super User 34
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สภากาแฟ) เขียนโดย Super User 32
ประชุมผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกในพื้นที่เขต 2 เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันโรคสัตว์ปีกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เขียนโดย Super User 19
ประชุมความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการส่งออกรังนกของประเทศไทย เขียนโดย Super User 16
ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3,9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย Super User 17
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33 ประจำ ปี2560 เขียนโดย Super User 36