แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ โครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย Super User 25
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน , แนะนำติดตามอาสาป้องกันโรค อาสาผสมเทียม,โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานที่ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมาย เขียนโดย Super User 21
ประชุมสัมมนา"กลุ่มภารกิจด้านการผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์ ชี้แจงแผนงานด้านการส่งเสริมการปศุสัตว์ และแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" เขียนโดย Super User 21
ส่วนยุทธศาสตร์ฯลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน , แนะนำติดตามอาสาป้องกันโรค อาสาผสมเทียม , โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานที่ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมาย เขียนโดย Super User 21
เข้าตรวจติดตามการขออนุญาตเคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อนในภาคตะวันออกของประเทศไทย เขียนโดย Super User 16
ตรวจรับรองเพื่อขึ้นบัญชีการเคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อนในภาคตะวันออกของประเทศไทย เขียนโดย Super User 20
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน , แนะนำติดตามอาสาป้องกันโรค อาสาผสมเทียม, โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานที่ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมาย เขียนโดย Super User 30
ส่วนยุทธศาสตร์ฯลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ำนมฟาร์มโคนม และติดตามพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เขียนโดย Super User 18
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย Super User 32
ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน , แนะนำติดตามอาสาป้องกันโรค อาสาผสมเทียม, โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานที่ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมาย เขียนโดย Super User 25