แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสัมมนาการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ยุคไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย Super User 31
พื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนฯ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เขียนโดย Super User 28
ฝึกอบรมหลักสูตรการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Super User 37
ติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ฯ จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก เขียนโดย Super User 15
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 20
ประชุมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 20
ตรวจรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่อขึ้นบัญชีเคลื่อนย้ายเข้าเขต 2 เขียนโดย Super User 17
ติดตามการเก็บข้อมูลต้นทุนฟาร์มโคนมในพื้นที่ เขียนโดย Super User 19
ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ระดับเขต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เขต 2 เขียนโดย Super User 51
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เขียนโดย Super User 17