แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 เขียนโดย Super User 29
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงาน CNCA และ AQSIQ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขียนโดย Super User 32
ลงดูพื้นที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เขียนโดย Super User 57
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย Super User 34
ลงดูพื้นที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 30
ประชุมการสุ่มสำรวจซ้ำทะเบียนเกษตรกรผุ้เลี้ยงสัตว์ เขียนโดย Super User 26
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 11/2560 และการประชุมผ่านระบบ Web Conference “เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เขียนโดย Super User 52
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 เขียนโดย Super User 60
ประชุมตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 เขียนโดย Super User 45
ติดตามการเตรียมความพร้อมแปลงต้นแบบและคอกโคประชารัฐ รวมทั้งโครงการโคบาลบูรพา ในพื้นที่ สปก.แปลงใหญ่ เขียนโดย Super User 64