แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/59 เขียนโดย Super User 51
ร่วมพิธีเปิดโครงการหลักสูตร การปฎิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศสำหรับผู้ประกอบการประเภทสุกร เขียนโดย Super User 52
ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 55
ลงดูพื้นที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 66
ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3,9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย Super User 47
ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฎิบัติงานในเรื่องระบบฐานข้อมูลทุกด้าน จ.ฉะเชิงเทรา เขียนโดย Super User 47
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สภากาแฟ) เขียนโดย Super User 45
ประชุมผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกในพื้นที่เขต 2 เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันโรคสัตว์ปีกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เขียนโดย Super User 30
ประชุมความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการส่งออกรังนกของประเทศไทย เขียนโดย Super User 26
ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3,9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย Super User 24