แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ดูงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานโคบาลบูรพา เขียนโดย Super User 43
อบรมทดสอบโรคระบาดสัตว์ ฝึกปฏิบัติการทำแลป เขียนโดย Super User 19
ติดตามโครงการสำคัญ ๆ ของกรมปศุสัตว์ และติดตามโครงการอำเภอต้นแบบ เขียนโดย Super User 29
ประชุมผ่านระบบ GIN Conference เรื่องนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เขียนโดย Super User 26
นิเทศงานโครงการสำคัญ ๆ ของกรมปศุสัตว์พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคที่มินิมูร่าฟาร์ม เขียนโดย Super User 25
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องซ้อมแผนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย เขียนโดย Super User 20
ประสานเรื่องการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย เขียนโดย Super User 25
ประชุม PRRS ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เขียนโดย Super User 22
ประชุมติดตามโครงการแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 เขียนโดย Super User 20
ประชุมชี้แจงเมนูทางเลือกโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย Super User 27