แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ดูงานแปลงใหญ่แพะเนื้อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เขียนโดย Super User 60
ประชุมสัมมนาเพื่อประชาพิจารณ์งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคัดเลือกและสภาพการเลี้ยงดูกระบือปลักของเกษตรในภาคตะวันออก เขียนโดย Super User 48
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย Super User 50
การนำเสนอการทำโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Power Point เขียนโดย Super User 58
ติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่สปก.แปลงยึดคืน No 2879 เขียนโดย Super User 45
ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ยึดคืน สปก.แปลง No 2879 เขียนโดย Super User 36
มอบปัจจัยการผลิต โครงการวิจัย การศึกษาผลของการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรต่อผลผลิตน้ำนมและรายได้สุทธิ โครงการวิจัย การศึกษาวิธีการจัดการอาหาร TMR ของสหกรณ์โคนมต้นแบบต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมของเกษตรกรสมาชิก และเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเ เขียนโดย Super User 29
ประชุมโครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2560 และแนวทางปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงและวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ และการขับเคลื่อนสำนักงานปศุส เขียนโดย Super User 23
ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ยึดคืน สปก.แปลง No 2879 เขียนโดย Super User 26
ต้อนรับ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน เขียนโดย Super User 43