แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิด และร่วมชมมหกรรมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 55
ประชุมขับเคลื่อนผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ 2561 และร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 23
ประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ตามหลักระบาดวิทยา ระดับเขต ปีงบประมาณ 2561 และการประชุม KM Forum สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 24
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย Super User 21
สัมมนาระดมความเห็นการร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกระบือ เขียนโดย Super User 22
ผ่าตัดทำหมันโครงการ ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 16
พิธีเปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย Super User 48
พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ โครงการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ เขียนโดย Super User 52
คัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี2561 เขียนโดย Super User 17
การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย Super User 28