ขายทอดตลาด

  สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน ๒๖ รายการ โดยขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ >>รายละเอียด<<