ประกาศผลการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ ระดับเขต ปี ๒๕๕๘

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ขอประกาศ ผลการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศาณฐกิจพอเพียงโรงเรียนโครงการ พระราชดำริดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

>>รายละเอียด<<