ประชุมคณะทำงานโครงการเกษตรรวมใจตามพระราชดำริ (ด้านปศุสัตว์)

 

วันที่  2  พฤศจิกายน  2558  นายสัตวแพทย์ประวัติ  รัตนภุมมะ  ปศุสัตว์เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเกษตรรวมใจตามพระราชดำริ (ด้านปศุสัตว์) ที่ห้องประชุมโรงเรียนทหารการสัตว์   อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก   โดยมีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานข้อมูลการดำเนินงาน ปี 2558 และพิจารณาแผนการดำเนินงาน ปี 2559  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย 

 SAM 2 1     SAM 2 2

 

SAM 2 3     SAM 2 4

 

SAM 2 5     SAM 2 6

 

SAM 2 7