โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2/2559

 

 

บันทึกข้อความ
โครงการ
แผนปฏิบัติการ

กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการทดสอบและเตรียมข้อมูลนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน