สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมสัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือภาคกลาง (เขต 1,2,7)”