การประชุมขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มสมรรถนะ OIE

ประชาสัมพันธ์นโยบายอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2559-04-11-pr