หารือวิเคราะห์ปัญหาเรื่องการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ

 

วันที่  29  ตุลาคม  2558  นายสัตวแพทย์ประวัติ  รัตนภุมมะ  ปศุสัตว์เขต 2  ร่วมหารือวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไข  กับ นายสุรัตน์ชัย  เตียงนิล  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ,นายธีระชัย  ช่อไม้  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เรื่องการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ  โดยเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์โร๊ดไทยในโรงเรียนเป้าหมาย      

    SAM 29 1    SAM 29 2

 

 

  SAM 29 3     SAM 29 4

 

 

SAM 29 5