โครงการประกวดคัดเลือกหน่วยงานดาวเด่นของกรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๗

 

 

 โครงการประกาดคัดเลือกหน่วยงานดาวเด่นของกรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๗ >>รายละเอียด<<

การประชุมขขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มสมรรถนะ OIE PVS Pathway และการเตรียมความพร้อมจัดทำ PVS Gap Analysis ร่วมกับ OIE

 

การประชุมขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มสมรรถนะ OIE PVS Pathhway และการเตรียมความพร้อมจัดทำ PVS Gap Analysis ร่วมกับ OIE

 

     - File 1

 

     - File 2

 

     - File 3

 

     - File 4

การพัฒนาบุคลากร รอบ ๑/๒๕๕๗

 

การพัฒนาบุคลากร รอบ ๑/๒๕๕๗

 

     ๑. รายชื่อผู้ที่ได้รับการพัฒนาตนเอง ดยโสึกษาขังบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์ >>รายละเอียด<<

 

     ๒. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการพัฒนาตนเอง (ศึกษาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบที่ ๑ >>รายละเอียด<<

     ๓. เกณฑ์การประเมินผลสมรรถนะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง >>รายละเอียด<<

 

    ขอให้ผู้ัที่ได้รับการพัฒนาบุคลากรประรจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้ไปศึกษาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์ โดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐ คน เป็นข้าราชการ จำนวน ๕ คน และพนักงานราชการ จำนวน ๕ คน ตามรายชื่อที่แนบ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้บุคคลที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาดำเนินการพัฒนาตนเอง ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในโครงการฯ