แบบคำร้องขอตรวจรับสถานที่ฯ เพื่อเข้าพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย

แบบคำร้องขอตรวจรับสถานที่ฯ เพื่อเข้าพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

แบบประเมินตรวจรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

แบบประเมินตรวจรับรองที่พักซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

แบบประเมินตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่ตัดแต่งเข้าในหรือผ่านเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

แบบประเมินตรวจรับรองสถานที่ผลิตหรือเก็บน้ำเชื้อหรือเอ็มบริโอเข้าเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ ระดับเขต ปี ๒๕๕๘

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ขอประกาศ ผลการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศาณฐกิจพอเพียงโรงเรียนโครงการ พระราชดำริดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

>>รายละเอียด<<

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒/๒๕๕๘

   โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ >>รายละเอียด<<  

ขับเคลื่อนFMDในภาคตะวันออก

ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ร่วมกับ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออก โดยมีนายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒  

อ่านเพิ่มเติม: ขับเคลื่อนFMDในภาคตะวันออก