ดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒ สนธิกำลังร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ด่านกักสัตว์ปราจีนบุรี และกองกำลังรักษาความมั่นคงภายใน มณฑลทหารบกที่ ๑๒ จังหวัดปราจีนบุรีเข้าตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ผู้ต้องหา ๓ รายการ ซากสุกร ๕ ตัว ไม่เหมาะแก่การบิรหโภคให้ทำลาย ส่วนของกลางอื่นได้แก่ถังน้ำ ๑๐ ใบ ตะกร้า ๑ ใบ มีด ๑๒ เล่ม ตะขอเกี่ยวสุกร ๓ อัน โดยเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม: ดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

ขายทอดตลาด

  สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน ๒๖ รายการ โดยขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ >>รายละเอียด<<

การสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"

 

การสร้างพระสมเด็จองคืปฐม "พระพุทธเมตตา"

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันเทพประทาน ตำบลทายขาว อำเภอดสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีพระอาจารย์ธาตุ อธิปัญโญ พระเถระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเป็นเจ้าอาวาส ได้ดำริจัดสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" หน้าตัก ๒๙ เมตร สูง ๔๕ เมตร สร้างด้วยนิลรัตะทั้งองค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุผาสุข องคมนตรี เป็นประธานจัดสร้างฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ

     ๑) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     ๒) เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา เพื่อแกป้องคุ้มครองประเทศชาติและมนุษย์ชาติ ให้เกิดความสุขสันติ พลังบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จะคอยช่วยและคุ้มครองโลกมนุนย์ให้ปลอดจากภัยสงคราม ภัยโรคระบาดและภัยจากวิบากกรรมอื่นๆ

     ๓) ให้พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมนี้จักเป็นอนุสรณ์สถิตอยู่เคียงคู่กับอาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมูลนิธีร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดสร้างถวายเพื่อจารึกไว้ในแผินดตลอดกาล ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไปประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์บนฐานพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฐานพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 

 คตินิยมและประเพณีในการสร้างพระพุทธรูป

     ตามคตินิยมและประเพณีปฏิบัติของพระดุทธศาสนิกชนทั่วไโลกนิยมการสร้างสิ่งเคารพบูชาเป็นโบราณวัตถ โบราณสถานให้ไว้กับพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการเผยแพร่่ และสืบอายุ ซึ่งล้วนเรียกว่าเป็นการสร้างพระเจดีย์ แยกได้เป็น ๔ ประเภท คือ

     ๑. บรโภคเจดีย์ เป็ยเจดีย์ที่บรรจุบริขาร มีผ้ากรองน้ำ ประคตเอว บาตและจีวร ฯลฯ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     ๒. ธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     ๓. ธรรมเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่บรรจุใบลาน หนังสือ เป็นต้น ที่เขียนขึ้นกล่าวถึงพระธรรมมีปฏิจจสมุปทาท ฯลฯ

    ๔. อุเทสิกเจดีย์ คือ พระพุทธรูปอันเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลผู้ก้อสร้างและเคารพบูชาพระเจดีย์ คือ พระพุทธรูป สามารถได้รับอานิสงส์มหาศาล คือ มนุษย์สมบัติ สวรรคสมบัติ จนกระทั่วนิพพานสมบัติเป็นที่สุด

 

 อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

     คัมภีร์ตำราสร้างพระพุทธรูปของวัดป่าบง กล่าวว่า เจ้าของพระพุทธรูปที่สร้างถวายนั้น จะได้เสวยสุขทั้งในเมืองคน และเมืองฟ้าด้วยระยะต่างกันดังนี้

     ๑. พระพุทธรูปที่เขียนบนใบไม้ (อย่างใบลาน) มีอานิสงส์ (ให้ได้สุขนานถึง) ๕ กัปป์

     ๒. พระพุทธรูปที่วาดบนแผ่นผ้า กรดาษ หรือทำด้วยดินเหนียว มีอาสงส์ ๑๐ กัปป์

     ๓. พระพุทธรูปสลักจากหิน หยก ไม้จันทร์ มีอานิสงส์ ๑๙ กัปป์

     ๔. พระพุทธรูปสลักจากท่อนไม้ต่างๆ มีอานิสงส์ ๑๙ กักป์

     ๕. พระพุทธรูปรูปหล่อด้วยทองแดงหรือทองเหลือง มีอานิสงส์ ๑๗ กัปป์

     ๖. พระพุทธรูปสร้างด้วยครั่ง มีอานิสงส์ ๒๐ กัปป์

     ๗. พระพุทธรูปสลักจากงาช้าง มีอานุสงส์ ๓๐ กัปป์

     ๘. พระพุทธรูปสลักก่ออิฐถือปูน มีอานิสงส์ ๓๒ กัปป์

     ๙. พระพุทธรูปสร้างจากหินและเงิน มีอานิสงส์ ๔๕ กัปป์

     ๑๐. พระพุทธรูปสร้างจากผงดอกไม้ผสมน้ำรัก มีอานะสงส์ ๑๐๐ กัปป์

     ๑๑. พระพุทธรูปสร้างจากทองคำ มีอนิสงส์ ๑๒ กัปป์

     ๑๒. พระพุทธรูปสร้งรูปจากโลหะ ๕ ชนิด มีอานิสงส์ ๑๐,๐๐๐ กัปป์

     ๑๓. พระพุทธรุปแก้วมณี (เพชร, นิล, ทับทิม, โกเมน, บุษราคัม ฯลฯ) มีอานิสงส์อสงไขย

 

 อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปนั้นโบราณจารย์ได้กล่าวไว้ดังนี้

     ๑. ผู้สร้างพระพุทธรูปด้วยดีบุกได้เกิดเป็นเทวดา ผู้มีศักดามาก

     ๒. ผู้สร้างพระพุทธรูปด้วยเงินจะได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิประกอบด้วยรัตนะ ๗ ประการ

     ๓. ผู้สร้างพระพุทธรูปด้วยทองเหลืองและทองสัมฤทธิ์ จะได้เกิดเป็นบรมกณัตริ์มีสมบัติมาก

     ๔. ผู้สร้างพระพุทธรูปด้วยศิลาจะได้เกิดเป็นท้าวอมรินทราธิราช

     ๕. ผู้สร้างพระทุทธรูปด้วยไม้โพธิ์และแก่นจันทร์จะได้เกิดเป็นใหญ่ในประเทศราชบริบูรณ์ด้วยจตุรงคเสนา

     ๖. ผู้สร้างพระพุทธรูปด้วยการวาดใส่แผ่นผ้าหรือแกะสลักลงบนแผ่นโลหะต่างๆ ผู้นั้นจะได้เป็นท้าวมหาพรหม

     ๗. ผู้สร้างพระพุทธรูปด้วยทองคำย่อมมีอานิสงส์ไพศาลจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในกาลเบื้องหน้าก็จะสำเร็จดังความตั้งใจ

   การสร้างพระพุทธรูปนั้นแม้จะด้วยวัถุธาตุใดก็ตาม จัดได้ว่าได้สะสมมหากุศล มหาบารมีให้เกิดขึ้น อันจะเป็นอุปนิสัยแก่มนุษยสมบัติ นิพพานสมบัติ และพุทธสมบัติในกาลต่อไปเบื้องหน้า

 

 สถานที่บริจาคเงิน  บริจาคเงินได้ในนาม บัญชีวัดเทพประทาน ธนาคารกรุงไทย สาขาสอยดาว เลขที่บัญชี ๒๕๒-๐-๒๗๗๗๙๕-๕

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2557

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบที่ ๒

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2557

ชุด ฉก.ปศข.๒ เข้าตรวจสอบร้านอาหารสัตว์และยาสัตว์

 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ชุดหน่วยเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และด่านกักสัตว์จันทบุรี เข้าตรวจสอบร้านอาหารสัตว์และยาสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยเข้าตรวจร้านจำนวน ๑๓ ร้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตรวจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ผลพบผู้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมายทุกราย

อ่านเพิ่มเติม: ชุด ฉก.ปศข.๒ เข้าตรวจสอบร้านอาหารสัตว์และยาสัตว์