วิจัย/เอกสารเผยแพร่

 
งานวิจัย/เอกสารเผยแพร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

 ผลการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักทดแทนอาหารข้นในไก่พื้นเมือง อายุ 6-12 สัปดาห์ พันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี   

ธนเดช อมรชัยสิน, ธนกฤต อ่อนจันทร์
 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ และความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในจังหวัดสระแก้ว        ธนเดช อมรชัยสิน, พรชัย วิจิตรธรรมภาณี

 

งานวิจัย/เอกสารเผยแพร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี                                                                    วรลักษณ์ เทียมเก่า และ อดิศร กมลกลทีป์
   

 

 

งานวิจัย/เอกสารเผยแพร่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 การศึกษาการนำเทคนิค Vasectomy มาใช้ในการทำหมันแมวจรจัดเพศผู้พื้นที่จังหวัดนครนายก นายทรงธรรม สุขประสงค์
 การศึกษาผลข้างเคียงจากการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดพื้นที่จังหวัดนครนายกด้วยการทดลองนำ Burdizzo มาใช้ในการทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้ นายทรงธรรม สุขประสง๕์
 การสำรวจโรคโบวายไวรัลไดอะเรียทางซีรัมวิทยาในฟาร์มไม่แสวงกำไรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย   

 

 

งายวิจัย/เอกสารเผยแพร่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรั่มต่อเชื้อบรูเซลล่าในฝูงแพะที่จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๕
 ประสบการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
 การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในจังหวัดสระแก้ว
 ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอแปลงยาว อ.พนมสารคาม อ.สนามชัยเขต และ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
 การติดตามระดับแอนติบอดีโรคปากและเท้าเปื่อยระยะหลังการฉีดวัคซีนชนิด Trivalent
 การสำรวจและศึกษาสถานการณ์โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต (ฆสจ.2) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕
 การศึกษาแนวโน้มคุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในจังหวัดนครนายก

 

 

ที่มา : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ฝ่ายวิชาการ