การป้องกันโรคในโค กระบือ แพะ แกะ

การป้องกันโรคในโค กระบือ แพะ แกะ
   การป้องกันโรคในช่วงหน้าร้อนสำหรับโค กระบือ แพะ แกะ โดยทั่วไปไม่มีโรคที่เกิดเฉพาะในช่วงหน้าร้อน การป้องกันโรคสัตว์จำเป็นต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดตามแต่ละช่วงอายุของสัตว์ ตามโปรแกรมการถ่ายพยาธิ และฉีดวัคซีน แต่ในช่วงที่สัตว์อาจเกิดความเครียดได้ง่าย ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการเกิดและแสดงอาการของโรคดังนั้นควรแนะนำให้เกษตรกรสังเกต และดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากการทำโปรแกรมการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิ
 
การถ่ายพยาธิ
ยาถ่ายพยาธิภายทางเดินอาหาร สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 

ชนิดของพยาธิ  สารออกฤทธิ์/ชื่อการค้า   วิธีใช้ ขนาดที่ใช้ หมายเหตุ
พยาธิไส้เดือน Fenbendazole กรอกปาก 7.5 mg./kg.  
พยาธิตัวกลมในทางเดืนอาหาร Thiabendazole กรอกปาก 50 mg./kg.  
  Oxibendazole กรอกปาก 0.15 mg./kg.  
  Albendazole กรอกปาก โค กระบือ : 7.5 - 15 mg./kg.  
      แพะ แกะ : 3.8 - 5 mg./kg.  
  Mebendazole กรอกปาก 15 mg./kg.  
  Levamisole กรอกปาก 8 mg./kg.  
  Ivermectin ฉีดเข้ามใต้ผิวหนัง 0.2 mg./kg.  
  Fenbendazole กรอกปาก 5-7.5 mg./kg.  
พยาธิใบไม้ Albendazole กรอกปาก โค-กระบือ : 5 - 7.5 mg./kg.  
      แพะ แกะ : 4.75 - 7.5 mg./kg.  
  Nitroxynil ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 10 mg./kg.  
  Triclabendazole กรอกปาก โค กระบือ : 12 mg./kg.  
      แพะ แกะ 100 100 mg./kg.  
  Oxyclozanide กรอกปาก โค กระบือ : 10 mg./kg.  
      แพะ แกะ 10 mg./kg.  
  Closantel ฉีดเข้ากล้ามมเนื้อ  3 mg./kg. เฉพาะแพะ แกะ
  Praziquantel กรอกปาก 15 mg./kg.  
พยาธิตัวตือ Fenbendazole กรอกปาก 5 mg./kg.  
  Praziquantel กรอกปาก 15 mg/kg.  
  Niclosamide กรอกปาก 50 - 100 mg./kg

 

 

กรฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ตารางโปรแกรมการให้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว์

โปรแกรมวัคซีนสำหรับแพะ แกะ   
 อายุ วัคซีนที่ใช้   
  โรคปากและเท้าเปื่อย แอนแทรกซ์  แบลคแลก   
12 สัปดาห์  X      
14 สัปดาห์   X    
15 สัปดาห์ X      
20 สัปดาห์     X  
ทุก ๆ 6 เดือน X   X  
ทุกๆ ปี   X    
วิธีให้ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

 

โปรแกรมวัคซีนสำหับโค กระบือ

 

อายุ     วัคซีนที่ใช้
  โรคปากและเท้าเปื่อย  เฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย แอนแทรกซ์ แบลคเลก บรูเซลโลซีสสำหรับลูกโคเพศเมีย
 12 สัปดาห์         X
 14 สัปดาห์      X    
16 สัปดาห์ X X      
20 สัปดาห์ X     X  
ทุกๆ 6 เดือน X     X  
ทุกๆปี   X X  

 

วิธีให้ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ฉีดเข้ากล้ามเนื้อลึก ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

 

หมายเหตุ : 

      * โปรแกรมอาจะปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมและคำแนะนำของสัตวแพทย์โดยขึ้นอยู่กับสภาพการระบาดของโรค

      * นอกจากนี้ต้องทำการตรวจโรควัณโรค โดยการทดสอบทางผิวหนัง และโรคแท้งติดต่อ-พาราทีบี โดยทางซีรัมวิทยาเป็นประจำทุกปี

      * ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนที่ สำนักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

 

 

ที่มา :  สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์