การป้องกันโรคที่สำคัญในไก่ฤดูร้อน

การป้องกันโรคที่สำคัญในไก่ฤดูร้อน

 

     ปัญหาของโรคไก่ในฤดูร้อนค่อนข้างจะน้อยเมื่อเทียบกับฤดูอื่นๆ สิ่งสำคัญของการเลี้ยงไก่ในฤดูร้อน ต้องดูแลเรื่องการจัดการฟาร์ม แบบหลักที่สำคัญ คือ โรงเลี้ยงที่เลี้ยงไก่ อาหาร และน้ำ

     - โรงเรือนต้องโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ร้อยจนเกินไป บางครั้งอาจจะต้องใช้พลัดลมช่วยในเวลาที่ร้อนมากๆ

     - อาหาร และน้ำ ต้องสะอาดเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลี่ยนถ่ายบ่อยๆ อย่าให้มีเศษอาหารตกอยู่ หรือมีอุจจาระไก่ปนอยู่

 

โรคที่อาจจะพบได้ เช่น

โรคบิด ถ้าไก่ได้รับน้ำที่ไม่สะอาด ที่มีเชื้อบิดปนอยู่ อาจะทำให้ท้องเสียได้ อาจจะถ่ายเป็นมูกเลือด ทำให้ร่่างกายขาดน้ำหงอนซึม ซีด อ่อนเพลีย โตช้า แคระแกรน อัตราการตายไม่แน่นอน การรักษาต้องรักษาตั้งแต่ไก่เริ่มป่วย จะได้ผลดี ยาทั้งในที่ใช้ เช่น ยากลุ่ซัลฟา และไบด๊อกซ์ เพิ่มวิตามินละลายน้ำ เปลี่ยนสิ่งปูรองพื้นที่แฉะเพื่อลดการสะสมของเชื้อบิด

โรคอหิวาห์ไก่

สาเหตุ จากเช่น พาสจูเรลล่า มัลโตซิด้า ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อโดยเชื้ออาจจะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ อาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการแพร่โรค ไก่อายุมาก มีความไวต่อโรคมากกว่าไก่อายุน้อย ไก่พันธุ์หนักมีความไวต่อโรคมากกว่าไก่พันธุ์เบา อาการที่พบ คือ ไก่กินอาหารลดลง ขนยุ่ง ไข่ลด บริเวณเหนียง หงอนสัดลิ้ง มีเมือกยึดออกจากปาก ท้องเสียลักษณะเป็นน้ำสีขาว เปลี่ยนเป็นสีเขียว ผอมตาย การรักษาโดยมากจะใช้ยาปฏิชีวนะ การป้องกันโรคให้กำจัดไก่ป่วย ทำความสะอาดโรงเรือน และฉีดวัคซีน

 

โรคที่เกิดจากเชื้อรา และสารพิษจากเชื้อรา

     เชื้อราและสารพิษจากเชื้อรา โดยมากจะเกิดจากเชื้อราที่อยู่ในวัตถุที่ใช้เป็นอาหาร  เช่น อฟลาท็อกซิน อาการที่พบไก่จะโตช้า แคระแกรน ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย กระดูกไม่แข็งแรง ไข่ลดไม่ไม่แข็งแรง ไข่ลด หายใจลำบาก การรักษาให้เปลี่ยนอาหารที่ไม่มีสารพิษ หรือ  เชื้อราเสริมตัวของอาหาร เช่น วิตามิน การป้องกันควรเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เก็บอาหาร และวัตถุดิบอาหารสัตว์เฉพาะที่แห้งแล้ว เท่านั้น อาหารเก่าที่หลงเหลืออยู่ตาม ไม่ควรนำมาใช้ นอกจากนั้นแล้วการดูแลเรื่องสุขภาพ ของไก่ด้วย เช่น มีการถ่ายพยาธิให้ไก่เป็นประจำเสมอ มีการนำวัคซีนที่จำเป็นเพื่อป้องกันโรค เช่น นิวคาสเซิล หลอดลมอักเสบ มาเร็กซ์ กัมโปโร ฯลฯ

 

โปรแกรมวัคซีนสำหรับสัตว์ปีก

โปรแกรมวัคซีนสำหรับ ไก่เนื้อ

อายุ  วัคซีนที่ใช้   
 

หลอดลมอักเสบ

ติดต่อในไก่ 

นิวคาสเซิลเชื้อเป็น

สเตรนลาโซต้า 

กัมโบโรเชื้อเป็น

สเตรน ซี ยู วัน เอ็ม 

5-7 วัน

 X

 

 

7-10 วัน

 

 X

 

14 วัน

 

 

 X

14-21 วัน

 X

 

 

21 วัน

 

 

วิธีให้

หยอดตา/จมูก 

หยอดตา/จมูก,ละลายน้ำ

สเปรย์/พ่นละออง 

ละลายน้ำ 

 

โปรแกรมวัคซีนสำหรับ เป็ด และ ห่าน

 

อายุ                   วัคซีนที่ใช้  
     กาฬโรคเป็ด      อหิวาต์เป็ด-ไก่
3-4 สัปดาห์          X               X
10-12 สัปดาห์          X               X
ทุกๆ 3 เดือน                 X
ทุกๆ 6 เดือน          X  
วิธีให้ ฉีดเขเากล้ามเนื้อ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/ใต้ผิวหนัง

 

 

โปรแกรมวัคซีนสำหรับไก่ไข่ และไก่พันธุ์

 

อายุ

วัคซีนที่ใช้  
 

 อหิวาต์

เป็ด-ไก่

 นิวคาสเซิล

เชื้อเป็น

สเตรน ลาโซต้า

นิวคาสเซิล

เชื้อตาย

สเตรน ลาโซต้า

กัมโบโรเชื้อ

เป็น สเตรน

ซี ยู วันเอ็ม

กัมโบโรเชื้อ

ตาย สเตรน

ซี ยู วันเอ็ม

หลอดลม

อักเสบ

ติดต่อในไก่

ฝีดาษไก่
 5-7 วัน           X   
7-10 วัน    X          
 14 วัน       X       
14-21 วัน           X   
3 สัดาห์    X          
5 สัปดาห์ X         X 
8 สัปดาห์    X          
16 สัปดาห์    X X         
18 สัปดาห์          X    
ทุกๆ 6-8 สัปดาห์    X  X      X  
ทุกๆ 12 สัปดาห์ X            
วิธีให้

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/

ใต้ผิดวหนัง

หยอดตา/จมูก

ละลายน้ำ

สเปรย์/พ่นละอออง

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/

ใต้ผิวหนัง 

ละลายน้ำ

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/

ใต้ผิวหนัง 

 หยอดตา/

จมูก

แทงปีก 

 

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์