วิสัยทัศน์ : เป็นฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยเพื่อการบริโภคและส่งออก

พันธกิจ : 1. วิจัย และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

  2. พัฒนาประสิทธิภาพ ผลการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

  3. สร้างเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อการส่งออกและป้องกันกำจัดโรคระบาดอื่น

  4. กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล