รายงานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562