1.ขอบเขต
2.ระเบียบการเคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมฯ
3.คณะกรรมการตรวจรับรองฯ
    -ใบยื่นคำร้อง
    -แบบประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์
    -แบบประเมินโรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่ตัดแต่ง
    -แบบประเมินตรวจรับรองที่พักซาก
    -แบบประเมินตรวจรับรองสถานที่ผลิตน้ำเชื้อ
4.แบบฟอร์มการขอเคลื่อนย้ายฯ

5.สถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ที่ผ่านการรับรองฯ

แจ้งเปลี่ยนชื่อฟาร์มที่ผ่านการรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์และขึ้นบัญชีเพื่อเข้าพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออกของประเทศไทย            

ที่มา : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒