1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ระเบียบการเข้าออกเขตควบคุมฯ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองฯ

    - แบบคำร้อง

    - แบบประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์

    - แบบประเมินโรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่ตัดแต่ง

    - แบบประเมินสถานที่จัดเก็บซากสัตว์

    - แบบตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ำเชื้อ

4. แบบฟอร์มการขอเคลื่อนย้ายฯ

5. สถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ที่ผ่านการรับรองฯ

แจ้งเปลี่ยนชื่อฟาร์มที่ผ่านการรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์และขึ้นบัญชีเพื่อเข้าพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออกของประเทศไทย            

ที่มา: ส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒