1. ขอบเขต
2. ระเบียบการเข้าออกเขตควบคุมฯ
3. คณะกรรมการตรวจสอบประกาศ- ใบแจ้งยอด- แบบประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์- แบบประเมินโรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่ตัดแต่ง- แบบประเมินสถานที่จัดเก็บศพ- แบบ ตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ำเชื้อ4. แบบฟอร์มการขอยกเลิกการเดินทาง
   
   
    
    
   

5. สถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ที่ผ่านการรับรางวัล

แจ้งเปลี่ยนชื่อฟาร์มที่ผ่านการรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์และขึ้นบัญชีเพื่อเข้าพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออกของประเทศไทย            

ที่มา: ส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒