ผู้บริหารให้นโยบายในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการเรียน e-leaning จากหลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดจำนวน หลักสูตร โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย                                                

      1. กลุ่มผอ.ส่วน/หัวหน้าฝ่ายและข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ                    

      2. กลุ่มข้าราชการระดับชำนาญการ ปฏิบัติการและข้าราชการระดับชำนาญงานและปฏิบัติงาน

      3. กลุ่มพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ                                           

      ให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายเลือกเรียน e-leaning กลุ่มละ 1 หลักสูตร ในรอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563