ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติธรรมตามกาลเวลา โดยร่วมกับทางจังหวัดซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกเดือนตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อเสริมสร้างพลังจิตพลังใจให้มีความสดชื่นแจ่มใส ไร้ทุกโศกโรคภัย และมีการกำหนดให้ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันพุธ)