ผู้บริหารมีการกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดให้บุคลากรศึกษาทำความเข้าใจกับกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ที่ออกใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถให้คำปรึกษาแต่หน่วยงานในความรับผิดชอบได้