1 การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

          1.1 แบบฟอร์ม IDP: A

          1.2 แบบฟอร์ม IDP: B

2 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School(Unit School Best Practice ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

          2.1 หลักฐานการวางแผน

                   2.1.1 หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

                   2.1.2 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                   2.1.3 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          2.2 หลักฐานการดำเนินการ

                   2.2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                   2.2.2 บันทึกสรุปเนื้อหาบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                   2.2.3 ภาพกิจกรรมดำเนินการ

                   2.2.4 เนื้อหาการนำเสนอ Powerpoint โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

         2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                   2.3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู้

                   2.3.2 แบบทดสอบ ก่อนและหลัง

                   2.3.3 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล

                   2.3.4 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา

          2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

                   2.4.1 หนังสือสั่งการ การติดตามผล ลงวันที่ 13 สิงหคม 2562

                   2.4.2 รายงานการติดตามผล

                   2.4.3 คะแนนเฉลี่ยรายบุคคลจากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                   2.4.4 แบบประเมินการนำประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 

 

 

๑. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

   ๑.๑ แบบฟอร์มที่ ๑ >>รายละเอียด<<

   ๑.๒ แบบฟอร์มที่ ๒.๑ >>รายละเอียด<<

   ๑.๓ แบบฟอร์มที่ ๒.๒ >>รายละเอียด<<

 

 ๒. หลักฐานการสื่อสาร เผยแพร่

   ๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร   >>รายละเอียด<<

   ๒.๒ หนังสือแจ่ง ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ลงวีนที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘   >>รายละเอียด<<

   ๒.๓ การเผยแพร่ แผนการพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> รายละเอียด<<

   ๒.๔ ประมวลภาพ เลขานุการคณะทำงานพัฒนาบุคลากร (นางเดือนเพ็ญ ธัญญะวานิช) ชี้แจงรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรในการประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   >>รายละเอียด<<

   ๒.๕ เนื้อหา รายละเอียดการนำเสนอ Power point ในที่ประชุมวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   >>รายละเอียด<<

 

 ๓. หลักฐานการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

   ๓.๑ หนังสือขออนุมัติ โครงการ และขออนุมัติรายชื่อ  >>รายละเอียด<<

   ๓.๒ รายละเอียดโครงการและกำหนดการ   >>รายละเอียด<<

   ๓.๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ >>รายละเอียด<<

   ๓.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการลงลายมือชื่ออบรม >>รายละเอียด<<

   ๓.๕ ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม >>รายละเอียด<<

   ๓.๖ สรุปเนื้อหาที่โครงการฝึกอบรม    >>รายละเอียด<<

 

 ๔. หลักฐานการประเมินผล และติดตามผล

   ๔.๑ แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม    >>รายละเอียด<<

   ๔.๒ รายงานผลการฝึกอบรม    >>รายละเอียด<<

   ๔.๓ หนังสือ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรอกแบบติดตามผล  >>รายละเอียด<<

   ๔.๔ แบบติดตามผล  >>รายละเอียด<<

   ๔.๕ รายงานติดตามผล  >>รายละเอียด<<

 

๕. หลักฐานการรายงานผลการพัฒนา สรุปรายงานตามตัวชี้วัด

   ๕.๑ แบบฟอร์มที่ ๓.๑  >>รายละเอียด<<

   ๕.๒ แบบฟอร์มที่ ๓.๒  >>รายละเอียด<<

   ๕.๓ แบบฟอร์มที่ ๔  >>รายละเอียด<<

   ๕.๔ หนังสือการรายงานผล ถึง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ >>รายละเอียด<<