แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

 

1.แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD) พร้อมแบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD) โดยนเผยแพร่บนเว็บไซต์ในรูปแบบไฟล์ Excel

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (ฺBest Practice) จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย 

          2.1 หลักฐานการวางแผน

                   2.1.1 หนังสือแจ้งผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

                   2.1.2 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                   2.1.3 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          2.2 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                   2.2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                   2.2.2 ภาพถ่ายกิจกรรม

                   2.2.3 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

         2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                   2.3.1 คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม

                   2.3.2 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล

                   2.3.3 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา

          2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ฯ

                   2.4.1 หนังสือแจ้งการติดตามผล

                   2.4.2 รายงานการติดตามผล

                   2.4.3 คะแนนเฉลี่ยรายบุคคลจากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์

                   2.4.4 แบบฟอร์มประเมินการนำประโยชน์

 

 

 

๑. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

   ๑.๑ แบบฟอร์มที่ ๑ >>รายละเอียด<<

   ๑.๒ แบบฟอร์มที่ ๒.๑ >>รายละเอียด<<

   ๑.๓ แบบฟอร์มที่ ๒.๒ >>รายละเอียด<<

 

 ๒. หลักฐานการสื่อสาร เผยแพร่

   ๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร   >>รายละเอียด<<

   ๒.๒ หนังสือแจ่ง ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ลงวีนที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘   >>รายละเอียด<<

   ๒.๓ การเผยแพร่ แผนการพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> รายละเอียด<<

   ๒.๔ ประมวลภาพ เลขานุการคณะทำงานพัฒนาบุคลากร (นางเดือนเพ็ญ ธัญญะวานิช) ชี้แจงรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรในการประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   >>รายละเอียด<<

   ๒.๕ เนื้อหา รายละเอียดการนำเสนอ Power point ในที่ประชุมวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   >>รายละเอียด<<

 

 ๓. หลักฐานการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

   ๓.๑ หนังสือขออนุมัติ โครงการ และขออนุมัติรายชื่อ  >>รายละเอียด<<

   ๓.๒ รายละเอียดโครงการและกำหนดการ   >>รายละเอียด<<

   ๓.๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ >>รายละเอียด<<

   ๓.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการลงลายมือชื่ออบรม >>รายละเอียด<<

   ๓.๕ ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม >>รายละเอียด<<

   ๓.๖ สรุปเนื้อหาที่โครงการฝึกอบรม    >>รายละเอียด<<

 

 ๔. หลักฐานการประเมินผล และติดตามผล

   ๔.๑ แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม    >>รายละเอียด<<

   ๔.๒ รายงานผลการฝึกอบรม    >>รายละเอียด<<

   ๔.๓ หนังสือ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรอกแบบติดตามผล  >>รายละเอียด<<

   ๔.๔ แบบติดตามผล  >>รายละเอียด<<

   ๔.๕ รายงานติดตามผล  >>รายละเอียด<<

 

๕. หลักฐานการรายงานผลการพัฒนา สรุปรายงานตามตัวชี้วัด

   ๕.๑ แบบฟอร์มที่ ๓.๑  >>รายละเอียด<<

   ๕.๒ แบบฟอร์มที่ ๓.๒  >>รายละเอียด<<

   ๕.๓ แบบฟอร์มที่ ๔  >>รายละเอียด<<

   ๕.๔ หนังสือการรายงานผล ถึง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ >>รายละเอียด<<

   

     

1 การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

          1.1 แบบฟอร์ม IDP: A

          1.2 แบบฟอร์ม IDP: B

2 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School(Unit School Best Practice ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

          2.1 หลักฐานการวางแผน

                   2.1.1 หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

                   2.1.2 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                   2.1.3 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          2.2 หลักฐานการดำเนินการ

                   2.2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                   2.2.2 บันทึกสรุปเนื้อหาบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                   2.2.3 ภาพกิจกรรมดำเนินการ

                   2.2.4 เนื้อหาการนำเสนอ Powerpoint โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

         2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                   2.3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู้

                   2.3.2 แบบทดสอบ ก่อนและหลัง

                   2.3.3 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล

                   2.3.4 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา

          2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

                   2.4.1 หนังสือสั่งการ การติดตามผล ลงวันที่ 13 สิงหคม 2562

                   2.4.2 รายงานการติดตามผล

                   2.4.3 คะแนนเฉลี่ยรายบุคคลจากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                   2.4.4 แบบประเมินการนำประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน