การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงของโรคแท้งติดต่อในแพะของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาดำเนินการ : พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562 วศินี ชานวาทิก นันทรัตน์ รัตนถิตะกุล