เอกสารวิชาการ เรื่องที่ 1 การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงของโรคแท้งติดต่อในแพะของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย วศินี ชานวาทิก ,นันทรัตน์ รัตนถิตะกุล