1.ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1.1 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 กลุ่ม (38 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e1/2564

2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  กลุ่มที่ 1 เวชภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์จำนวน 3 รายการ

  กลุ่มที่ 2 เวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจำนวน 10 รายการ

  กลุ่มที่ 3 วัสดุสำหรับให้ยาจำนวน 8 รายการ

  กลุ่มที่ 4 วัสดุสำหรับการผ่าตัดจำนวน 8 รายการ

  กลุ่มที่ 5 วัสดุสำหรับทำแผลและอื่นๆจำนวน 5 รายการ

  กลุ่มที่ 6 วัสดุใช้สำหรับป้องกันโรคให้เจ้าหน้าที่จำนวน 4 รายการ

3.ราคากลาง