1.ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e2/2564

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

      กลุ่มที่ 1

      กลุ่มที่ 2

      กลุ่มที่ 3

      กลุ่มที่ 4

      กลุ่มที่ 5

      กลุ่มที่ 6

4.ราคากลาง