ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e1/2565

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ Albendazole ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 25 %

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ