ผู้บริหารมีนโยบายให้บุคลากรมีการพัฒนาเรียนรู้งานด้านต่างๆที่เกี่ยวกับงานในส่วนที่รับผิดชอบ ไม่ให้เรียนรู้เฉพาะงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่สามารถตอบปัญหา ให้คำปรึกษาได้ในทุกเรื่องที่หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบสอบถามมา สำหรับการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ผู้บริหารมีนโยบายให้แต่งกายชุดปฏิบัติราชการในทุกวันจันทร์ ไม่สวมกางเกงยีนส์มาปฏิบัติราชการ ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา

 

20201214 01

คลิกอ่าน หลักฐานการพัฒนาบุคลากร