ผู้บริหารมีการกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ให้บุคลากรศึกษาทำความเข้าใจกับกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ที่ออกใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในความรับผิดชอบได้

 

การประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ได้

163970211 3771882256228208 8825213193554595342 n      165201891 3771882212894879 965708944606777995 n

คลิกอ่าน รายงานการประชุม

คลิกอ่าน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง