แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์