ฝ่ายบริหารทั่วไป
 01
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
 02
ส่วนสุขภาพสัตว์
 03
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 04
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
 05