แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

1.แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD) โดยนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ในรูปแบบไฟล์ Excel
2.แบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD)
3. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย
   3.1) หลักฐานขั้นตอนการวางแผน ได้แก่
      3.1.1) หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
      3.1.2) รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
      3.1.3) ภาพถ่ายการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
   3.2) หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ
      3.2.1) หนังสือขออนุมัติโครงการ
      3.2.2) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
      3.2.3) หนังสือแจ้งให้เรียนและส่งเอกสารหลังจากเรียบจบหลักสูตร
      3.2.4) การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบในกลุ่ม Line หน่วยงาน
      3.2.5) หนังสือให้ส่งแบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์
      3.2.6) หนังสือแจ้งรายงานผลการพัฒนาให้ปศุสัตว์เขต 2 ทราบ
   3.3) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
      3.3.1) สรุปรายงานการศึกษาบทเรียน/รายงานการทำแบบทดสอบ
      3.3.2) รายงานการประเมินผลการเรียนรู้
      3.3.3) แบบฟอร์มประเมินการเรียนรู้
   3.4) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ฯ
      3.4.1) รายงานการติดตามผลฯ
      3.4.2) แบบฟอร์มติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์