ปศุสัตว์ OK

การตรวจประเมินและการออกใบรับรองฯ

การรับรองสินค้าปศุสัตว์

ปศุสัตว์อินทรีย์

การเคลื่อนย้ายสัตว์