รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2564

รายงานแผน - ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานแผน - ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563  

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562