ประวัติความเป็นมา

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒

     การตั้งเมืองฉะเชิงเทรา ปรากฎครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในฐานะหัวเมืองชั้นใน หรือจัตวาในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๒๐๓๑) เดิมที่ว่าการเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่ปากแม่น้ำโจ้โล้ ปัจจุบันอยู่ในเขต  อำเภอบางคล้า และในปี พ.ศ.๒๔๔๖ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ก่อสร้างที่ว่าการมณฑลปราจีนบุรีขึ้นริมแม่น้ำบางปะกง ต่อมาใช้เป็นศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งเป็นปีที่มีการตั้งภาค ครั้งสุดท้ายของไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเลือกเป็นสถานที่ตั้งภาคมีเขตความรับผิดชอบ ๘ จังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นบทบาทที่สำคัญทางประวัติศาสตร์การปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

      สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เดิมใช้ชื่อว่าสำนักงานสัตวแพทย์ภาค ๒ เป็นหนึ่งในราชการบริหารภูมิภาค "กรมการปศุสัตว์" สังกัดกระทรวงเกษตร ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการ มาตรา ๓ ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีสำนักงาน ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา แขวงเมืองฉะเชิงเทรา  ริมแม่น้ำบางปะกง มีนายสม ไกรณรงค์ ดำรงตำแหน่ง สัตวแพทย์ภาค ๒ คนแรก

 

      วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงานสัตวแพทย์ภาค ๒ เป็นสำนักงานสัตวแพทย์เขต ๒  และเปลี่ยนชื่อจากการบริหารงานส่วนภูมิภาคมาเป็นส่วนกลาง ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร มีนายสม ไกรณรงค์ ดำรงตำแหน่ง สัตวแพทย์เขต ๒ คนแรก

      ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ย้ายจากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราหลังแรกไปอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบัน

 

      วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ สำนักงานสัตวแพทย์เขต ๒ เปลี่ยนเป็นสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการ กรมปศุสัตว์   กระทรวงเกษตร มีนายสุนทร เจริญรัถ ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์เขต ๒ คนแรก

      วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีที่ทำการ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และในปีเดียวกันนี้ได้ก่อสร้างที่ทำการสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒
 
      ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้ย้ายสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ จากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา มายังอาคารสำนักงานใหม่เลขที่ ๕๙ ถนนสุขเกษม ตำบาลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นที่ทำการของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
  
      วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเขตปศุสัตว์เขตเป็น ๙ เขต
      วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบ่งเขตปศุสัตว์เป็น ๑๒ เขต
      วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปลี่ยนชื่อจาก สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ เป็น สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๒ ตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแบ่งเขตปศุสัตว์เป็น ๙ เขต    มีนายมานิต  พันธุ์ประภา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ ๒ คนแรก

6512161 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒