วิสัยทัศน์   “เป็นแหล่งการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพปลอดภัย เพียงพอต่อการบริโภคและแข่งขันได้”

 

พันธกิจ   1. วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
              2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เพียงพอและมีคุณภาพได้มาตรฐาน
              3. ยกระดับพื้นที่เป็นเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อการส่งออก และป้องกันกำจัดโรคระบาดอื่น
              4. กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


ค่านิยมองค์กร  “สามัคคี มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม”