ผู้บริหารให้นโยบายในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการเรียน e-leaning จากหลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดจำนวน 1 หลักสูตร ในรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

คลิกอ่าน หลักฐานการดำเนินการพัฒนาบุคลากร