ผู้บริหารมีการกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ให้บุคลากรศึกษาทำความเข้าใจกับกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ที่ออกใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในความรับผิดชอบได้

การประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ได้

 277230367 337110578443115 8176189242782403394 n  277352079 337110631776443 4165144274337437373 n