ผู้บริหารมีนโยบายให้บุคลากรมีการพัฒนาเรียนรู้งานด้านต่างๆที่เกี่ยวกับงานในส่วนที่รับผิดชอบ ไม่ให้เรียนรู้เฉพาะงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่สามารถตอบปัญหา ให้คำปรึกษาได้ในทุกเรื่องที่หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบสอบถามมา สำหรับการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ผู้บริหารมีนโยบายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

 

n1

 

n2

 

 

 n3