ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ฯ จำนวน 8 กลุ่ม (24 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ e11/2565

รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อ

รายละเอียดคุณลักษณะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ