สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

 

พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 2564

กันยายน 2564

สิงหาคม 2564

กรกฎาคม 2564

มิถุนายน 2564

พฤษภาคม 2564

เมษายน 2564

มีนาคม 2564

กุมภาพันธ์2564

มกราคม 2564

ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ตุลาคม 2563