รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 (8 มิ.ย.63)