ประกาศ!!! เตรียมการเปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 20-27 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อไปฝึกงานด้านการเกษตรในประเทศญี่ปุ่น รับเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านเกษตรเท่านั้น

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

1. โสด ไม่มีพันธะทางครอบครัว ไม่เคยมีบุตร
2. หากเป็นอาสาปศุสัตว์หรือบุตรของอาสาปศุสัตว์หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ หรือบุตรของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. อายุระหว่าง 20-27 ปี (ในวันสอบคัดเลือก) และจบการศึกษาภาคบังคับเป็นอย่างต่ำ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า)
4. สามารถร่วมโครงการได้ครบตามที่กำหนดไว้
5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรง ตาไม่บอดสี (โดยมีใบรับรองแพทย์ประกอบ)
6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7. ไม่มีรอยสัก
8. ไม่มีพันธะทางการทหารระหว่างการฝึกอบรมและการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
9. ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก มีประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตรจริงอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันสมัคร และจะต้องกลับมาทำกิจกรรมเกษตร เพื่อเป็นเกษตรกรผู้นำในท้องถิ่นต่อไป
10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ มีความขยันอดทนและมีความตั้งใจจริงกับการฝึกงาน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับการฝึกงานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
11. ไม่เคยมีประวัติประกอบอาชญากรรม หรือไม่เคยเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา
12. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้การสนับสนุน และยินยอมค้ำประกันการปฏิบัติตามระเบียบของโครงการและมีองค์กรในท้องถิ่นให้การรับรองคุณสมบัติ

สถานที่รับสมัคร สามารถติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

             1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ

             2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ

             3. สำนักงานปศุสัตว์เขตทั่วประเทศ

             4. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ อาคารชัยอัศวรักษ์ชั้น 5 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร   กันยายน – ตุลาคม 2562

หลักฐานการสมัคร ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง
2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว
3. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและบิดามารดา
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. สำเนาเอกสารทางทหาร
6. ใบรับรองแพทย์
7. สำเนาบัตรประจำตัวอาสาปศุสัตว์พร้อมใบรับรองจากผู้นำหรือองค์การส่วนท้องถิ่น หรือสำเนามติที่ประชุมกลุ่มเกษตรกรในการส่งผู้สมัครเป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

การสอบคัดเลือก

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน – เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือกให้ทราบอีกครั้ง

ระยะเวลาโครงการ
1. การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ดำเนินการฝึกอบรม 2 ระยะ รวมประมาณ 90 วัน คือ
       ระยะที่ 1 เริ่มประมาณเดือนมกราคม 2563
       ระยะที่ 2 เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2563

(กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหารครบทุกมื้อ ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ในระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทย)

2. การฝึกงานในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เมษายน 2563 - มีนาคม 2564 รวมเวลา 11 เดือน

(JAEC เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่น)

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องรับผิดชอบก่อนออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 6,000 บาท ได้แก่

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)

2. ค่าตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐ

3. ค่าตัดชุดสูท

4. ค่าเครื่องแต่งกาย และของใช้ส่วนตัว อื่นๆ

หากผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์หรือต้องการกลับประเทศไทยในระหว่างการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่ทางราชการประมาณ 50,000 บาทต่อคน

ข้อความข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร 0 3851 1997 ต่อ 13

infoJAEC2562