ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อจำนวนเซลล์โซมาติกสูงของถังรวมนมรายฟาร์ม ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมในภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2563 โดย นายชัยยงค์ สากำ