ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ฯ จำนวน 6 กลุ่ม (24 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ e8/2565

รายละเอียดคุณลักษณะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ