ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ฯ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ e9/2565

รายละเอียดคุณลักษณะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ