รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์สนามและการฝึก

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนามและการฝึก รายการ เต้นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e2/2563