ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 กลุ่ม (27 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e3/2564

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยากล่อมประสาท Acepromazine maleate ชนิดฉีด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินและสเตร็ปโดมัยซิน ชนิดฉีดออกฤทธิ์นาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง (Chromic Catgut) USP 2 แบบตลับ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ใบมีดโกนสแตนเลส ชนิดมีคม 1 ด้าน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หมวกคุมผมใยสังเคราะห์แบบยางยืด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

1.ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e2/2564

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

      กลุ่มที่ 1

      กลุ่มที่ 2

      กลุ่มที่ 3

      กลุ่มที่ 4

      กลุ่มที่ 5

      กลุ่มที่ 6

4.ราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ฯ

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e6/2563

 

1.ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1.1 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 กลุ่ม (38 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e1/2564

2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  กลุ่มที่ 1 เวชภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์จำนวน 3 รายการ

  กลุ่มที่ 2 เวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจำนวน 10 รายการ

  กลุ่มที่ 3 วัสดุสำหรับให้ยาจำนวน 8 รายการ

  กลุ่มที่ 4 วัสดุสำหรับการผ่าตัดจำนวน 8 รายการ

  กลุ่มที่ 5 วัสดุสำหรับทำแผลและอื่นๆจำนวน 5 รายการ

  กลุ่มที่ 6 วัสดุใช้สำหรับป้องกันโรคให้เจ้าหน้าที่จำนวน 4 รายการ

3.ราคากลาง